Disclaimer

Disclaimer en algemene voorwaarden voor het gebruik van deze site.

Voorwaarden voor het gebruik van deze site. Het onderstaande is van toepassing op de website Cryptonerds.nl en alle onder die domeinnaam vallende webpagina’s. Door een webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Toegang tot en gebruik van de Cryptonerds.nl internetsite (hierna “site”) en de gerelateerde internetapplicaties van Cryptonerds.nl (hierna “applicaties”) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site, een of meer webpagina’s en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site. .

  1. Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Cryptonerds.nl of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen. U bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt. Wij geven geen adviezen en geven geen aanzetten tot het handelen in crypto’s. Beleggingsbeslissingen die u neemt op basis van informatie op deze site zijn dan ook geheel en al uw eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van uw beleggingsbeslissingen of andere keuzes.
  2. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld. Wij bemiddelen niet in verzekeringen en geven geen persoonlijk advies.
  3. Cryptonerds.nl noch een van haar redactieleden, contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.
  4. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Cryptonerds.nl gecorrigeerd zullen worden naar ons goeddunken. Ook wordt de informatie op deze Site regelmatig bijgewerkt. Cryptonerds.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit Cryptonerds.nl alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.
  5. Niets van deze uitgave mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Op alle elementen van deze site rust copyright.
  6. Alhoewel Cryptonerds.nl al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.
  7. Voor bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de site geldt dat deze goed en probleemloos benaderbaar zijn in combinatie met een Windows computer en Internet Explorer 5.5 en hoger. Het benaderen van deze producten en diensten met computers met andere systemen wordt door Cryptonerds.nl niet specifiek ondersteund of getest.
  8. Hoewel Cryptonerds.nl er alles aan doet om de informatie op deze site actueel en correct te houden, aanvaardt zij op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor onjuistheden, fouten of anderszins niet-correcte informatie. Aan informatie op deze site kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
  9. Slotbepaling: U zal de uitgever en diens vertegenwoordigers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
  10. Beleggen in crypto’s brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. Beleg dus alleen in cryptomunten met geld dat u kunt missen. Koersontwikkelingen in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees ook ons privacybeleid.